Gegevens

Hoofdkantoor

Air Aroma International
ABN: 13 096 766 139
26/91-95 Tulip Street
Cheltenham 3192 Victoria Australia

Contact

Telephone: +61 3 9017 3511
Facsimile: +61 3 9584 2971
ABN: 013 096 766 139

Beleid

Betaling

VisaMasterCardAmerican ExpressDiners Club


Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan voor afgaand aan de levering. Tenzij anders vooraf overeengekomen. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Air Aroma te melden. In geval van wanbetaling van de klant heeft Air Aroma behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Betaling op de Air Aroma website geschiedt via Credit Card.

Wij accepteren de volgende creditcards; Visa, Mastercard, American Express en Diners International Club Credit Cards. Wij beschermen uw credit card informatie en persoonlijke informatie via Secure Socket Layer (SSL) software. Wij maken u er op attent dat er bij betaling via American Express (AMEX) en Diners International Club Credit Cards een 3% extra toeslag zit. Air Aroma behoudt het recht om u te vragen naar uw legitimatie bij betaling via creditcard.

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

De klant: de natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met Air Aroma;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Air Aroma: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Air Aroma georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Identiteit van de ondernemer

Air Aroma
handelend onder de naam/namen: Air Aroma®, Aromax®, Arosport®, Arobactra®, Arodrive®, Aroscent®, Ecoscent®, Arotec®, Aroslim®, Arosmart®, Arobalance™, Arocentric®, Arologic®.

Air Aroma International
De Liesbosch 8D
3439 LC Nieuwegein
The Netherlands

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Air Aroma en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen Air Aroma en klant en op de getoonde informatie op de website.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld via de website. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Air Aroma zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Air Aroma gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Air Aroma niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- De prijs inclusief belastingen;
- De eventuele kosten van aflevering;
- De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen Daarvoor nodig zijn;
- Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
- De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
- De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het - gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
- Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is;
- De manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
- De eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Air Aroma onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Air Aroma passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Air Aroma daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Air Aroma kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Air Aroma op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
Air Aroma zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
- A. Het bezoekadres van de vestiging van Air Aroma waar de klant met klachten terecht kan;
- B. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
- C. De informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
- D. De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Air Aroma deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
- E. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Herroepingsrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan Air Aroma bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Air Aroma retourneren, conform de door Air Aroma verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:
Bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de klant zich richten naar de door Air Aroma bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Kosten in geval van herroeping

Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Air Aroma dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Indien de klant niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Air Aroma alleen worden uitgesloten indiende Air Aroma dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
- Die door Air Aroma tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
- Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
- Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
- Die snel kunnen bederven of verouderen;
- Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Air Aroma geen invloed heeft;
- Voor hardware, software en geuren waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken, of het geurflesje heeft geopend.

De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan Air Aroma producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Air Aroma geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Air Aroma dit bedongen heeft en:
- A. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
- B. De klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Conformiteit en Garantie

Air Aroma staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Air Aroma er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door Air Aroma, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover Air Aroma kan doen gelden.

Levering en uitvoering

Air Aroma zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken (zie schema). Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

Internationaal leveringsschema:
Victoria - 1 to 2 working days
New South Wales - 2 to 3 working days
Queensland - 2 to 4 working days
South Australia - 2 to 3 working days
Western Australia - 4 to 7 working days
Australian Capital Territory - 2 to 3 working days
Northern Territory - 4 to 7 working days
Tasmania - 2 to 4 working days
New Zealand - 1 week
Other Countries - 1 to 2 weeks

Product levering zal altijd geschieden na betaling van de klant.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Air Aroma het bedrag dat de klantbetaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Air Aroma zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Air Aroma.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Air Aroma tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Air Aroma bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Duurtransacties

De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de klant de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Klachtenregeling

Air Aroma beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Air Aroma, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de klant ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Air Aroma binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Geschillen

Op overeenkomsten tussen Air Aroma en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing.

Vragen

Indien u nog vragen heeft over de Privacy Policy en algemene voorwaarden van Air Aroma, dan kunt u een e-mail sturen naar onze klanten service: aai.contact@air-aroma.com.